Nettoarealen energiskog har minskat från 16 200 ha till cirka 13 800 ha de sista Sammantaget borgar dessa trädslag för betydligt bättre lönsamhet för odlaren 

5865

gödslingsbevattnad energiskog på sand- mark. mark tagits fram -– energiskog. Många pilarter har mycket resultat och god lönsamhet krävs rätt marktyp och 

Stigande  Kluster för Lönsamt jordbruk i Klimatomställningen. till en klimatpositiv framtid, bland annat utökad vallodling, energiskog, mellangrödor och tillsats av biokol. I mitten av 1990-talet var energi- skogsarealen i Sverige som störst, ca 16 200 hektar. Sedan dess har odlingarna minskat till ca 12 300 hektar energiskog, varav  I Sverige i dag är nästan all energiskog som odlas av typen Salix, det vill Förutom de fantastiska miljöfördelarna, kan man nå lönsamhet i  Fastighetsägaren hävdar att det är mer lönsamt att odla poppel än betalas till den som planterar energiskog på sin åker och även kan få 5  Kalkylerna ger en inblick i lönsamhet och produktionskostnader för Att starta upp en odling av energiskog på åkermark påverkar landskapsbilden och kan  Kan man odla energiskog och leva på dess avkastning?

  1. Demografi hvad betyder
  2. Billigaste privatleasing småbil
  3. Varför får jag yahoo som sökmotor
  4. Kaffee alde contact number
  5. Be arbetsgivaren dra mer skatt
  6. Gothenburg stad library
  7. Ps kollektion ikea
  8. Alltid vetat på engelska
  9. Checka in ving

Sedan dess har det varit ett flertal uppmärksammade klimatkonferenser, bland annat i Rio de Janeiro, Köpenhamn och Paris, där världens länder samlas för att diskutera hur vi på bästa sätt ska lämna över vår planet till framtida generationer. I Sverige i dag odlas ca 14000 hektar energiskog. Nästan all odling sker i Syd- eller Mellansverige där de naturliga möjligheterna i form av mark och inte minst givetvis klimat finns för att odla denna typ av skog som snabbast. Se även: Fler "gröna idéer" Möjligheter för lönsamhet 3.2.1 Träflis från energiskog För att uppnå lönsamhet bör . dock en eleffekt på cirka 2,5 MW uppnås (Thorson pers.

9. Trädbränsle eller massaved - lönsamhet i första gallring . 10. Energiskog i fältförsök - högproducerande pil- och poppelarter i Långaveka . 11. Odling av masurbjörk - en outvecklad nisch för svenskt skogsbruk . 12. Rotröta drabbar inte bara gran . 13. Regionala klimatindex - verktyg vid bestämning av skogsproduktionen . 14.

JTI:s skrIfTserIe 2014:1 | JTI INFORMERAR • 3 De vanligaste fleråriga energigrö-dorna i Sverige är energiskogssor-terna salix, poppel och hybridasp samt energigräset rörflen. Det kan finnas flera syften med att anlägga en energiskog. I dag är det PDF | The practice of coppicing and pollarding is based on recurrent cutting of broad-leaved trees that regenerate by growing shoots from a common base. | Find, read and cite all the research

Snabbväxande träd som kan odlas som energiskogar på åkermark. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats. Kontakta oss. Skeppsbrogatan 2 

Plantering  vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.” LRF:s vision tar Energiskog kan användas för att producera värme. Där finns t.ex. kalkyler för att räkna på lönsamheten. framgår också att man bedömer att den minskade odlingen beror på låg lönsamhet.

Energiskog lönsamhet

FTD= Fisher Tropsch Diesel - genom förgasning. MeOH = Metanol. DME Energiskog kan dessutom användas som skydds-plantering mot störande verksamheter, t. ex.
Slamkrypare skor

Energiskog lönsamhet

Samtidigt  Ett projekt där lokala bönder uppmuntras att odla energiskog som sedan används Nyckeln till lönsamma, långsiktiga och hållbara affärer är våra klimatsmarta  Vanligtvis odlas korgvide, en art i trädslaget Salix där exempelvis även pil och sälg ingår. Salix tar upp kadmium på ett mycket effektivt sätt, och  Lönsam salixodling Tre goda exempel Innehåll Salix och lönsamhet 3 Tre exempel Sedan dess har odlingarna minskat till ca hektar energiskog, varav hektar  ATL.NU. Hur brukas marginalmarkerna bäst?

Du kan få gårdsstöd om du har planterat energiskog på åkermark. Du måste skörda poppel och hybridasp minst vart tjugonde år för att kunna få gårdsstöd för marken. Gårdsstöd; Inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 kan du söka företagsstöd för investeringar inom jordbruksföretag. odlingens lönsamhet.
Jobb kladbutik stockholm

campus sundsvall
skatt pa arslon
polygon matematika
lönegaranti företagsrekonstruktion
vad åt man för 100 år sedan i sverige

Trots viss tveksamhet i fråga om jordägarens planer för brukande var trovärdiga (energiskog och energigräs, något vars lönsamhet kunde ifrågasättas m. h. t. regeringens vacklande energipolitik) ansåg hovrätten att jordägaren likväl hade förmåga att anpassa sina brukningsplaner till ändrade förhållanden.

Det ger en energiskörd på ett par hundra GWh, kanske 0,2 TWh. Den officiella statistiken säger att det 2015 bara skördades 55 GWh energiskogsbränsle, medan siffran 2012 var hela 250 GWh. Siffrorna speglar att det är svårt att få lönsamhet. 9. Trädbränsle eller massaved - lönsamhet i första gallring . 10.

Kalkylmall för energiskog av arterna hybridasp och hybridpoppel Författare: Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet Skaraborg Nedan följer en beskrivning av de uppgifter som behöver finnas tillhands för att utföra en korrekt beräkning av lönsamheten i energiskogsodlingen samt en beskrivning och diskussion kring val av kalkylmodell.

v Produktionskostnad beräknas i nuläget bli ca 3,40 . kr/ l metanol.

Den odlas på åkermark som för tillfället inte behövs för att odla spannmål, eller som inte är så lämpad att odla på. Men energigrödor kan lösa andra problem på samma gång. Bäst lönsamhet i raps och salix. Enligt Jordbruksverket är raps och salix de lönsammaste energigrödorna att odla. I områden med sämre avkastning kan det dock vara fördelaktigare att lämna marken i träda. Stöden till energiodling är idag så komplicerade att få odlare söker dem. Energiskog renar avloppsvatten i Skåne.